مقررات انضباطی ثبت نام

۱٫ دانشجویان موظف به رعایت موازین اسلامی، ضوابط آموزشی و مقررات انضباطی میباشند، کلیه دانشجویان ملزم به داشتن پوشش کامل اسلامی متعارف و شایسته محیط دانشگاه میباشند.

۲٫ هرگونه برقراری ارتباط بین آقایان و خانمها خارج از عرف کلاس و شئونات اسلامی ممنوع بوده و در صورت مشاهده مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

۳٫ استعمال هرگونه دخانیات در محیط مرکز و دانشگاه ممنوع است.

۴٫ شرط تشکیل کلاس، منوط به رسیدن تعداد نفرات به حد نصاب ) ۸ نفر( میباشد و در غیر این صورت مرکز تعهدی در تشهکیل کلاس نخواهد داشت و همچنین سقف مجاز کلاس های ترمیک و عمومی ۲۰ نفر و در سایر دوره ها و کارگاه ها متغیر می باشد.

۵٫ در صورت تشکیل کلاس برای ۵ تا ۸ نفر طبق قوانین دانشگاه ۲۵ یا درصد از ساعات کلاس کسر شده و ۱۸ ساعت کلاس برگزار خواهد و یا ۲۵ درصد به شهریه اضافه خواهد شد. کلاس های زیر ۵ نفر نیمه خصوصی و توافقی می باشند.

۶٫ تخفیف دانشجویی و کارمندی فقط برای دوره های ترمیک می باشد و مابقی دوره ها شامل تخفیف نمی باشند.

۷٫ هزینه خرید کتب و ملزومات آموزشی به عهده دانشجو میباشد.

۸٫ دانشجو مسئول حفظ و نگهداری تجهیزاتی که مرکز در اختیارش قرار میدهد بوده و در صورت وارد شدن هر گونهه خسهارت، ملهزم و متعهد به جبران آن میباشد.

۹٫ دانشجو در صورتی که بی از ۳جلسه برابر ۶ ساعت آموزشی از کل کلاس غیبت) موجه یا غیر موجه( نماید از آزمون نهایی محروم میگردد و مجاز به ثبت نام دوره بعدی نخواهد بود.

۱۰٫ دانشجو موظف به اجرای آیین نامه انضباطی و آموزشی مرکز میباشد.

۱۱٫ مرکز زبان در قبال پرداخت هایی که بدون اخذ رسید انجام میشود به هیچ وجه مسولیتی ندارد .

مقررات استرداد

 1. درخواست استرداد فقط به صورت حضوری و کتبی امکان پذیر می باشد. 
 2.  در صورت ارائه درخواست تا یک هفته قبل از شروع کلاس – ۲۰ % از شهریه قابل استرداد است.
 3.  هیچ گونه استردادی برای شهریه هایی که کامل پرداخت نشده اند لحاظ نخواهد شد. 
 4.  در صورت ارائه درخواست استرداد در فاصله ی یک هفته به شروع دوره مرکز با کسر – ۵۰ % از کل شهریه استرداد را انجام و پس از شروع دوره در صورت حضور و یا عدم حضور زبان آموز در کلاس هیچگونه درخواست استردادی بررسی و اقدام نمی شود.
 5.  با توجه به روند کاری دانشگاه، مبلغ استرداد شهریه حداقل – ۶ هفته پس از اعلام درخواست انصراف پرداخت خواهد شد.
 6. در صورت اخراج دانشجو از مرکز به دلیل عدم رعایت شئون اخلاقی، اسلامی و مقررات مرکز، به هیچ وجه شهریه مسترد نخواهد شد.
 7.  حفظ رسید دستگاه و اطلاعات ثبت نام به عهده زبان آموز می باشد.
 8.  در صورتی که به هر دلیل کلاس از سوی مرکز برگزار نشود کل شهریه مسترد خواهد شد.

مقررات کلاس های خصوصی

 1. پرداخت حداقل ۵ جلسه از دوره ی ثبت نامی برای شروع کلاس الزامی است.
 2. در هر ۵ جلسه کلاس ، زبان اموز و مدرس دوره هر یک قادر به کنسل نمودن یک جلسه از کلاس با اطلاع قبلی ( ۲۴ ساعت قبل) می باشند و در غیر این صورت هزینه آن جلسه با زبان آموز حساب می شود.
 3.  شهریه ی کلاس های خصوصی غیر قابل استرداد می باشد.* هر بار پرداخت و ثبت نام مجدد به منزله اطلاع داشتن و توافق با آخرین قوانین و مقررات به روز شده قابل دسترسی در دفتر مرکز زبان میباشد.
  * در صورت عدم رعایت موارد فوق برابر مقررات دانشگاه با زبان آموز برخورد خواهد شد.