کلاس های ترمیک

۱۲ جلسه (۱ ماه و نیم)

۲ ساعت

شنبه و چهارشنبه

یکشنبه و سه شنبه

ساعات : 

۱۷ تا ۱۹

۱۹ تا ۲۱

در این کلاس ها، کتاب های American English File تدریس می شوند.

محتوی آموزشی هر ترم به شرح زیر می باشد.