1. زبان آموزان مجاز هستند تا به میزان ۳ جلسه غیبت (غیر متوالی) داشته باشند.
  2. غیبت بین ۳ تا ۶ جلسه تنها در صورت گذراندن یک جلسه جبرانی با پرداخت هزینه مجاز خواهد بود.
  3. تأخیر بیش از ۱۵ دقیقه پس از شروع کلاس به منزله ی غیبت است و هر سه جلسه تاخیر کمتر از ۱۵ دقیقه یک جلسه غیبت محسوب می شود.
  4. زبان آموزانی که از ابتدای ترم در هیچ یک از جلسات حضور نداشته باشند و یا بیش از حد مجاز غیبت داشته باشند مردود به دلیل عدم حضور در کلاس (Absent Fail) اعلام خواهند شد.
  5. زبان آموزانی که در طول ترم غیبت نداشته اما به دلایلی در امتحانات میان ترم و پایان ترم غیبت می نمایند، در صورت موجه بودن غیبت و موافقت کارشناسان آموزش و پس از پرداخت هزینه و کسر ۵ نمره میتوانند در آزمون مجدد شرکت نمایند، در غیر اینصورت نمره مربوطه صفر اعلام خواهد شد.
  6. زبان‌آموزان باید راس ساعت مقرر در جلسه آزمون حاضر شوند.
  7. زبان آموزانی که نمره نهایی آنها در هر دو بخش کتبی و شفاهی کمتر از ۶۰ باشد مردود اعلام خواهند شد.
  8. زبان آموزانی که نمره نهایی آنها بین ۷۰- ۶۰ باشد، به طور مشروط قبول اعلام می شوند. شرط قبولی دانشجویانی که مشروط اعلام شده اند، کسب نمره بالای ۷۰ در ترم بعد است. در صورتی که این دانشجویان در ترم بعد نیز نمره زیر ۷۰ را کسب نماید، مردود اعلام خواهند شد.
  9. زبان آموزانی که سه ترم متوالی مردود شوند از ثبت نام مجدد و ادامه تحصیل در مرکز زبان دانشگاه بهشتی محروم خواهند شد.
  10. زبان آموزان میتوانند تا ۷۲ ساعت پس از اعلام نتایج، بصورت کتبی اعتراض خود را نسبت به نتیجه آزمون به دفتر ثبت نام ارائه دهند. بدیهی است بعد از این مدت به هیچ اعتراضی رسیدگی نخواهد شد.