مقررات انضباطی ثبت نام

1. دانشجویان موظف به رعایت موازین اسلامی، ضوابط آموزشی و مقررات انضباطی میباشند، کلیه دانشجویان ملزم به داشتن پوشش کامل اسلامی متعارف و شایسته محیط دانشگاه میباشند.

2. هرگونه برقراري ارتباط بین آقایان و خانمها خارج از عرف کلاس و شئونات اسلامی ممنوع بوده و در صورت مشاهده مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

3. استعمال هرگونه دخانیات در محیط مرکز و دانشگاه ممنوع است.

4. شرط تشکیل کلاس، منوط به رسیدن تعداد نفرات به حد نصاب ) 8 نفر( میباشد و در غیر این صورت مرکز تعهدي در تشهکیل کلاس نخواهد داشت و همچنین سقف مجاز کلاس هاي ترمیک و عمومی 20 نفر و در سایر دوره ها و کارگاه ها متغیر می باشد.

5. در صورت تشکیل کلاس براي 5 تا 8 نفر طبق قوانین دانشگاه 25 یا درصد از ساعات کلاس کسر شده و 18 ساعت کلاس برگزار خواهد و یا 25 درصد به شهریه اضافه خواهد شد. کلاس هاي زیر 5 نفر نیمه خصوصی و توافقی می باشند.

6. تخفیف دانشجویی و کارمندي فقط براي دوره هاي ترمیک می باشد و مابقی دوره ها شامل تخفیف نمی باشند.

7. هزینه خرید کتب و ملزومات آموزشی به عهده دانشجو میباشد.

8. دانشجو مسئول حفظ و نگهداري تجهیزاتی که مرکز در اختیارش قرار میدهد بوده و در صورت وارد شدن هر گونهه خسهارت، ملهزم و متعهد به جبران آن میباشد.

9. دانشجو در صورتی که بی از 3جلسه برابر 6 ساعت آموزشی از کل کلاس غیبت) موجه یا غیر موجه( نماید از آزمون نهایی محروم میگردد و مجاز به ثبت نام دوره بعدي نخواهد بود.

10. دانشجو موظف به اجراي آیین نامه انضباطی و آموزشی مرکز میباشد.

11. مرکز زبان در قبال پرداخت هایی که بدون اخذ رسید انجام میشود به هیچ وجه مسولیتی ندارد .

مقررات استرداد

 1. درخواست استرداد فقط به صورت حضوري و کتبی امکان پذیر می باشد. 
 2.  در صورت ارائه درخواست تا یک هفته قبل از شروع کلاس – 20 % از شهریه قابل استرداد است.
 3.  هیچ گونه استردادي براي شهریه هایی که کامل پرداخت نشده اند لحاظ نخواهد شد. 
 4.  در صورت ارائه درخواست استرداد در فاصله ي یک هفته به شروع دوره مرکز با کسر – 50 % از کل شهریه استرداد را انجام و پس از شروع دوره در صورت حضور و یا عدم حضور زبان آموز در کلاس هیچگونه درخواست استردادي بررسی و اقدام نمی شود.
 5.  با توجه به روند کاري دانشگاه، مبلغ استرداد شهریه حداقل – 6 هفته پس از اعلام درخواست انصراف پرداخت خواهد شد.
 6. در صورت اخراج دانشجو از مرکز به دلیل عدم رعایت شئون اخلاقی، اسلامی و مقررات مرکز، به هیچ وجه شهریه مسترد نخواهد شد.
 7.  حفظ رسید دستگاه و اطلاعات ثبت نام به عهده زبان آموز می باشد.
 8.  در صورتی که به هر دلیل کلاس از سوي مرکز برگزار نشود کل شهریه مسترد خواهد شد.

مقررات کلاس های خصوصی

 1. پرداخت حداقل 5 جلسه از دوره ي ثبت نامی براي شروع کلاس الزامی است.
 2. در هر 5 جلسه کلاس ، زبان اموز و مدرس دوره هر یک قادر به کنسل نمودن یک جلسه از کلاس با اطلاع قبلی ( 24 ساعت قبل) می باشند و در غیر این صورت هزینه آن جلسه با زبان آموز حساب می شود.
 3.  شهریه ي کلاس هاي خصوصی غیر قابل استرداد می باشد.

  * هر بار پرداخت و ثبت نام مجدد به منزله اطلاع داشتن و توافق با آخرین قوانین و مقررات به روز شده قابل دسترسی در دفتر مرکز زبان میباشد.
  * در صورت عدم رعایت موارد فوق برابر مقررات دانشگاه با زبان آموز برخورد خواهد شد.