در این کلاس ها، کتاب های American English File تدریس می شوند. محتوی آموزشی هر ترم به شرح زیر می باشد.